Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Zen je Zot en een cliënt waarop Zen je Zot deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 1. Inspanningen Zen je Zot
  Zen je Zot zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Zen je Zot zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 2. Afspraken
  1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Zen je Zot melden.
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Zen je Zot het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
  3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  5. Zen je Zot moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene dat voortvloeit uit de wet en jurisprudentie.
 1. Persoonsgegevens & privacy
  1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand.
  3. Zen je Zot behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de geldende wet- en regelgeving.
  4. Zen je Zot zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder dat er vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door de cliënt.
 2. Bepaalde gegevens van personen kunnen op een uiterst vertrouwelijke manier aan derden worden verstrekt, indien dit vereist is voor een goede bedrijfsvoering van Zen je Zot. Deze derden zullen de gegevens slechts gebruiken voor de bedrijfsvoering van Zen je Zot en houden zich aan de strikte privacy vereisten die gesteld worden door de AVG.                                                                                                                                                 5. Geheimhouding                                                                                                            1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 3. Betaling
  1. Zen je Zot vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de praktijk en op de website.
  2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW (normaliter 21% of 9% bij yoga).
  3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt en/of er capaciteit is.                                                                                                            4. De cliënt dient voor bepaalde behandelingen, zoals door Zen je Zot wordt gesteld, het volledige bedrag aan te betalen.
  5. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten giraal of chartaal te voldoen.
  6. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Zen je Zot is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Zen je Zot is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  2. Zen je Zot is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de praktijk of de retreat locatie.                                                                                                                                               8.Klachten
  1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Zen je Zot.
  2. Zen je Zot moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
  3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is, zal Zen je Zot de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  4. Indien een klacht over de producten of diensten gegrond is, zal Zen je Zot het aankoopbedrag van de producten naar redelijkheid gedeeltelijk of geheel vergoeden.
  5. Indien Zen je Zot en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kunnen partijen het geschil voorleggen aan een mediator of rechtbank.
 1. Garantie
  1. Zen je Zot geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
  2. Na een behandeling kan er lichamelijk een bepaalde reactie optreden. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
  3. Deze garantie vervalt indien:
  •De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen een redelijke termijn heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;
 • De cliënt overgevoelig en/of allergisch blijkt te zijn voor bepaalde gebruikte middelen.
 1. Beschadiging en/of diefstal
  1. Zen je Zot heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  2. Zen je Zot meldt diefstal altijd bij de politie.
 1. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Zen je Zot het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Wanneer Zen je Zot reeds is aangevangen met het leveren van de diensten, zal het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt worden doorberekend.
  3. Bij Zen je Zot wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten en huidtherapeuten.
  4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten en huidtherapeuten
 1. Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Zen je Zot en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Zen je Zot en zijn ook in de praktijk beschikbaar.
  3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle aanbiedingen, nieuws en sprankelende projecten van Zen je Zot.

Je ontvangt ongeveer wekelijks een mailtje.